Bilder 2013

"Chakra Hals" - Acryl auf Leinwand - 40 x 50 cm - 2013v "Ekstase" - Acryl auf Leinwand - 63 x 68 cm - 2013 Chakra" - Acryl auf Leinwand - 40 x 50 cm - 2013 "Raumboden 2" - Acryl auf Leinwand - 40 x 40 cm - 2013 "Angesicht 2" - Acryl auf Leinwand - 24  x 30 cm - 2013
"Erscheinung" - Acryl auf Leinwand - 24  x 30 cm - 2013 Koan  - Acryl auf Leinwand - 30 x 40 cm - 2013 "In ferner Nähe" - Acryl auf Leinwand - 40 x 40 cm - 2013 "Raumboden" - Acryl auf Leinwand - 30 x 40 cm - 2013 "Troger" - Acryl auf Leinwand - 30 x 30 cm - 2013
"Quintessenz" - Acryl auf Leinwand - 30 x 30 cm - 2013 Vision - Acryl auf Leinwand - 15  x 20 cm - 2013 Sammlung - Acryl auf Leinwand - 30 x 30 cm - 2013 Schauung - Acryl auf Leinwand - 24 x 30 cm - 2013 Zentrisch 2 - Acryl auf Leinwand - 30  x 40 cm - 2013
Bodenlos - Acryl auf Leinwand - 40 x 50 cm - 2013 Gen Himmel - Acryl auf Leinwand - 200 x 120 cm - 2013 Negligé - Acryl auf Leinwand - 120 x 200 cm - 2013